Dr. Viktorija Vaišvilaitė, psichologė psichoterapeutė.

Paslaugas teikia lietuvių ir rusų kalbomis

Daugiau informacijos

Mob. tel.: +370 68697085

Jei neatsiliepiame, perskambinsime.

viktorija@psichoterapijos-paslaugos.lt

Galimos konsultacijos Skype, dėl jų susisiekite e-paštu.

Skęsta psichoterapeutas, ir jam prieš akis praplaukia visi jo klientų gyvenimai....


Važiuoja du kolegos psichoterapeutai pasivažinėti dviračiais. Besileidžiant nuo stataus kalniuko, vienas nesuvaldo dviračio, metasi šonan, slysta, verčiasi... oj... lūžta ranka. Antrasis, sėkmingai sustabdęs dviratį, pribėga susirūpinęs:

-O... tau labai skauda... gal nori... apie tai pasikalbėti?  


Nuošalioje vietovėje šiaurietišku ėjimu žingsniuojantis psichoterapeutas mato, kaip du vyriškiai guldo ant geležinkelio bėgių trečiąjį, esantį, ko gero, be sąmonės. Delikačiai prisiartinęs, psichoterapeutas sako: - Ponai, gal ir ne mano reikalas, bet šia atšaka traukiniai nekursuoja jau antri metai...  

LIETUVOS PSICHOTERAPIJOS DRAUGIJOS

E T I K O S  K O D E K S A S

1.Bendroji dalis.

1.1. Psichoterapeutas – tai specialistas (gydytojas arba psichologas), dirbantis praktinį psichoterapijos arba psichologinio konsultavimo darbą, ir turintis specialų pasiruošimą.

1.2. Psichoterapijos mokytojas – tai psichoterapeutas, kuris pripažįstamas šio metodo teorijos bei praktikos mokytoju pagal jį ruošusios įstaogos ar kursų kvalifikacines taisykles.

1.3. Kandidatas į psichoterapeutus (psichoterapijos studentas)- tai specialistas , besimokantis psichoterapijos LPD pripažįstamoje podiplominio rengimo sistemoje.

1.4. Psichoterapijos studentas privalo vykdyti mokymo programoje numatytus uždavinius, o taip pat atlikti savo profesijos ir šio kodekso etinius reikalavimus.

1.5. Nors psichoterapeuto kvalifikaciją liudija jo gautas pažymėjimas ir narystė psichoterapijos institucijoje, iš jo laukiama, kad jis ir toliau rimtai rūpinsis savo asmeniniu bei profesiniu augimu. Tuo tikslu jis privalo pastoviai vertinti savo darbo rezultatus, iškilus reikalui, kreiptis į kolegas profesinės priežiūros ar asmeninės terapijos, o kartais jam gali tekti laikinai ar net visiškai nutraukti gydomąjį darbą.

2.Konfidencialumas

2.1. Visa informacija apie pacientą ar studentą, kurią psichoterapeutas sužinojo terapijos procese, yra visiškai konfidenciali.

2.2. Visi įrašai (raštu, audio- ar videokasetės, kompiuteriniai įrašai ir t.t.) privalo būti tinkamai saugomi ir neprieinami pašaliniams.

2.3. Naudotis audio- ar videoįrašymo technika ar vienos krypties veidrodžiu galima tik pacientams ar studentams sutikus ir aiškiai apibrėžus tikslus, dėl kurių tai daroma.

2.4. Jei konfidenciali informacija reikalinga kokiai nors trečiajai pusei, tai atliekama tik įstatymo numatytu keliu ir informavus pacientą ar studentą.

2.5. Moksliniams tikslams ar publikacijoms naudojama informacija privalo būti paruošta ir pateikta tokiu būdu, kad būtų užtikrintas visiškas anonimiškumas.

2.6. Informacija apie pacientus ar jų šeimas gali būti perduota kitiems profesionalams, tiesiogiai susijusiems su situacija (pvz.šeimos gydytojui, supervizoriui), prieš tai perspėjus pacientą.

2.7. Išskirtiniais atvejais, kai, psichoterapeuto požiūriu, jo sužinota informacija liudija apie neabejotinai gręsiantį pavojų asmeniui ar visuomenei, jis privalo šią informaciją perduoti kompetetingoms institucijoms ar pareigūnams.

3. Terapinis kontraktas.

3.1. Paciento ar student gerbūvio ir naudos siekima yra svarbiausia psichoterapeuto pareiga.

3.2. Prieš sudarant kontraktą būtina pacientui ar studentui paaiškinti, kokie yra esminiai psichoterapijos bruožai, o taip pat plačiai nušviesti galimus naudingus ir žalingus šio gydymo metodo efektus. Jei pacientas ar studentas priima siūlomas sąlygas, galima sudaryti kontraktą; tačiau jei psichoterapeutas galvoja, kad jam šis metodas netinkamas, arba pats kandidatas psichoterapijai atsisako jos, reikia pasiūlyti kitą terapeutą ar kitą gydymo metodą.

3.3. Terapinis kontraktas privalo aiškiai apibrėžti psichoterapijos ribas, darbo dienas ir valandas, atostogų trukmę, kontaktavimąsį tarp sesijų, psichoterapijos užbaigimo procedūrą, finansinius klausimus, galimą medicininės pagalbos poreikį, psichiatro konsultacijos galimybę, ir t.t.

3.4. Terapeutas privalo suvokti galimus asmenybinius ir profesinius apribojimus bei trukdymus savo darbe, ir juos pamatęs, privalo nukreipti pacientą kitam terapeutui.

3.5. Jei psichoterapija neduoda pacientui ar studentui naudos, reikia šį darbą nutraukti, efektyviai “perdirbant” darbo nutraukimą.

3.6. Psichoterapeuto ryšys su pacientu privalo apsiriboti tik psichoterapinės situacijos aplinka. Neleistinas  bet koks emocinis, seksualinis ar finansinis paciento išnaudojimas.

3.7. Neleistini psichoterapeuto seksualiniai kontaktai su buvusiais pacientais, todėl tęsti savo etinius įsipareigojimus reikia dar mažiausiai vienerius metus po terapijos pabaigos.

3.8. Komentuoti ar vertinti savo kolegų darbą pacientų akivaizdoje absoliučiai neleistina.

3.9. Psichoterapeutas negali dirbti alkoholio ar narkotinių medžiagų intoksikacijos būsenoje, o atip pat jei jo amžius ar sveikatos būklė neleidžia dirbti visavertiškai.

4. Finansinės ir juridinės darbo sąlygos.

4.1. Finansinės psichoterapeuto darbo sąlygos – asmeninis ar institucinis (draudiminis) darbo apmokėjimas, praleistų ar papildomų seansų klausimas, infliacijos poveikio kompensavimas ir t.t. – turi būti aptarti su pacientu ar student prieš pradedant terapiją.

4.2. Jei terapiją apmoka institucija, papildomą apmokėjimą iš pacientų imti draudžiama.

4.3. Mokėti kolegoms, nukreipiantiems pacientus terapijai, draudžiama.

4.4. Mokestis už darbą privačioje praktikoje privalo atitikti tos visuomenės, kurioje dirba psichoterapeutas, realius finansinius standartus.

5. Reklama.

5.1. Psichoterapeutas, skelbdamas apie savo siūlomas paslaugas, privalo jas apibrėžti tik taip, kaip jį įgalina dirbti jo turimas paruošimas, kvalifikacija ir profesija.

5.2. Reklamuodamas savo paslaugas psichoterapeutas turi laikytis savo profesijoje, o ne biznio pasaulyje, priimtų standartų.

5.3. Draudžiama reklamoje naudoti klaidinančią informaciją, o taip pat lyginti save su kitais kolegomis.

6. Skundai ir jų nagrinėjimas.

6.1. Skundus, liečiančius LPD narių praktiką, negrinėja LPD Etikos komisija, renkama LPD suvažiavimo.

6.2. LPD naruys, kurį liečia gautas skundas, yra informuojamas apie jo turinį, ir privalo dalyvauti Etikos komisijos posėdyje, jei yra kviečiamas, bei gali dalyvauti kituose posėdžiuose, kai nagrinėjams jį liečiantis skundas.

6.3. Etikos komisija pateikia savo išvadas LPD Tarybai, kuri gali skirti savo nariui bausmę: įspėjimą, papeikimą, piniginę pabaudą, paskirti privalomą superviziją ar papildomą asmeninę terapiją, suspenduoti narystę LPD ar net pašalinti iš LPD narių, pranešant apie tai bei tokio sprendimo priežastis tos profesijos reikalus reguliuojančioms institucijoms.

6.4. Kiekvienas apkaltintas LPD narys turi teisę prašyti kito LPD nario (bet ne Tarybos ar Etikos komisijos nario) būti jo patarėju skundo nagrinėjimo procese. Šis patarėjas turi teisę dalyvauti visose skundo nagrinėjimo stadijose kartu su apkaltintuoju ar vienas, atstovaudamas jo interesus.

6.5. LPD nariai privalo nedelsiant informuoti LPD Prezidentą apie jiems iškeltus kaltinimus teisme ar gręsiantį bylinėjimąsi, jei tai liečia jų psichoterapinę praktiką.

Ar žinote, kad...

vengiančių kreiptis į psichoterapeutus, sako: „ turiu susitvarkyti pats“67%
žmonių sako: „droviuosi “, „baisu, ką pagalvos žmonės“24%
pacientų, lankiusių psichoterapiją >50 sesijų, pagerėja žymiai ir stabiliai75%
pacientų, lankiusių psichoterapiją < 20 sesijų, pagerėja menkai50%

PSICHOTERAPIJA

Natūralu, kad kartais kyla klausimas, ką daro ir kam reikalingas psichoterapijos paslaugų specialistas.    Psichoterapijos paslaugų specialistas, dirbdamas su klientu ar grupe įgyvendina šiuos vaidmenis - funkcijas:

 • Realybės funkcija

  Mes dažnai žiūrime į žmones, gyvenimo įvykius pro savo „akinius“. Akinių „stiklai“ – tai mūsų nuostatos, įsivaizdavimai, lūkesčiai, ankstyvosios patirtys, glūdinčios pasąmonėje. Visa tai neretai iškreipia realybės paveikslą.  Psichoterapijos paslaugų specialistas, kaip neutralus žmogus, kuris savo „stikliukus nusivalė“ asmeninės terapijos metu, gali pateikti kitą realybės vaizdą.

 • Veidrodžio funkcija

  Kiekvienam žmogui pakankamai  svarbu, kaip jį mato kiti. Net tie, kurie tvirtina, kad jiems tai nerūpi, dažniausiai tik naudoja neigimo gynybinį mechanizmą. Psichoterapijos paslaugų specialistas, o grupėje ir kiti grupės nariai tampa savotiškais veidrodžiais. Realistiškesnis savęs suvokimas padeda atsipalaiduoti nuo nereikalingų įtampų, rasti jų ištakas, būdus kaip geriau jaustis su savimi ir kitais.
 • Gido funkcija

  Ilgoje kelionėje į save, į savo pasąmonę reikalingas patyręs gidas. Gidas, pažįstantis netikėtus pasąmonės vingius, giluminius psichologijos dėsnius. Jis gali atkreipti dėmesį į tai, kas paslėpta, pasiūlyti naujus kelius, perspėti ir saugoti nuo pavojų bei padėti jų išvengti.

 • Buvimo kartu funkcija

  Psichoterapijos paslaugų procesas yra susitikimo su kitu, buvimo kartu patyrimas. Specialistas yra žmogus, kuriuo galima pasitikėti ir pasitikėjimas anksčiau ar vėliau atsiranda. Jis yra tas žmogus, kuris besąlygiškai yra Jūsų pusėje, nors kartais jis gali nepritarti, matyti kitaip.

 • Ekrano funkcija

  Psichoterapijos paslaugų specialisto darbas yra daugiau klausyti, atspindėti, analizuoti, nei teigti savo nuostatas ar vertinti. Profesijos etika specialistą įpareigoja „nemaitinti“ kliento duomenimis apie savo asmenį,  nors klientai tokios informacijos dažnai labai nori. Tai leidžia specialistui tapti baltu ekranu, kuriame rodomos „skaidrės“ –kliento fantazijos, lūkesčiai, emocijos, asmenybės savybės. Tą medžiagą galima tyrinėti, analizuoti, ieškoti paralelių su aktualiomis dabarties problemomis.

 • Modelio funkcija

  Proceso metu klientas neišvengiamai stebi psichoterapijos paslaugų specialisto laikyseną, reagavimo būdą, vertybes, mąstymo ir bendravimo stilių ir ima laikyti jį modeliu. Jei modelis stebimas su pakankamai sveika kritika ir atranka, jis tampa svarbiu keitimosi konstruktyvesne linkme veiksniu.
 • Mokytojo funkcija

  Nepsichoanalitinės psichoterapijos paslaugų kryptys specialistui suteikia ir mokytojo funkcijas: jis turi perteikti žinias, aiškinti metodikas, užduoti ir tikrinti namų darbus, mokyti atsipalaiduoti ir t.t. Taip dirba kognityvinės elgesio psichoterapijos ir kai kurių kitų krypčių specialistai.

Turite klausimų, susisiekite su mumis

Atsakysime jums kaip galima greičiau

Go to top